Home arrow Diao Hu Li Shan
Diao Hu Li Shan Print
 

                调虎离山 (R)

                                       Diao Hu Li Shan                                    

 

    

将战场的1名我方将领放入我方阵亡区。然后指定1名敌方将领放入敌方资源区。

解说:战场上必须至少有1名我方将领和1名敌方将领才可发动。发动后,指定1名我方将领,将其放入阵亡区。然后再指定1名敌方将领,将其放入敌方资源区的底层。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.