Home arrow Xian Jing
Xian Jing Print
 

                陷阱 (C)

                                       Xian Jing                                    

 

    

指定自城外的1名我方将领发动此计略,并指定此将领所处地带的1名敌方将领。 此敌方将领[智]低于此将领[智],将其放入敌方阵亡区。

解说:功能与《火箭队的突袭》相似。不同的是,此计略必须指定1名处于自城外的我方将领发动。发动后,指定1名处于自城外的敌方将领。如果此敌方将领的[智]低过所指定的我方将领的[智],就代表被《陷阱》效果击败。将被击败的敌方将领放入阵亡区。

注:被指定发动计略的将领不管成功发动此卡与否或发动后[战胜]敌方将领与否,都算作已攻击。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.