Home arrow Gu Zhu Yi Zhi
Gu Zhu Yi Zhi Print
 

                孤注一掷 (R)

                                       Gu Zhu Yi Zhi                                    

 

    

敌方将领[攻城]时,方可发动。计算敌方将领所[消耗]的我方资源卡总数。将此总数的我方资源卡放入我方手牌。

解说:此卡只能在1名敌方将领[攻城]时方可发动。发动后,计算此敌方将领所抽掉的我方资源卡数目。将此数目的我方资源卡放入我方耗费区后,从我方资源区取出相同数目的卡放入手牌。

注:当1名敌方将领[攻城]时,不能使用2张或以上的《孤注一掷》。除非此将领能[攻城]2次或以上(如使用《速攻》等),否则1名敌方将领[攻城]时只能使用1张《孤注一掷》。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.