Home arrow Ying Xiong Tie
Ying Xiong Tie Print
 

                英雄帖 (C)

                                        Ying Xiong Tie                                   

 

    

将我方下1张卡的[招募点]或[耗费点]-2。此效果在我方回合结束后无效。

解说:发动后,在我方回合结束前,所使用的下一张卡的[招募点](人卡)或[耗费点](事或物卡)-2。

注1:此卡只能用来减少下一张卡的[招募点]或[耗费点]。因此,此卡不能连续使用两次来将下一张卡的[招募点]或[耗费点]-4,这是因为使用1张《英雄帖》后,再使用另1张《英雄帖》,第1张将发挥效果,即是将第二张《英雄帖》的[耗费点]-2。

注2:此卡不能用来减少将领特效的发动费用。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.