Home arrow Chen Deng
Chen Deng Print
 

                   陈登 (C)

                                         Chen Deng                                  

 

    

特效[0]:此将领在敌城外时,而敌城内并无将领,将敌方3张资源卡放入敌方耗费区。

解说:此将领一旦在敌城外时,敌城内没有敌方将领的话,就可(选择)发动特效,将3张敌方资源卡放入敌方耗费区。

注:此特效并不算[攻城]。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.