Home arrow Mi Fang
Mi Fang Print
 

             糜芳 (R)

                                      Mi Fang                                     

 

    

特效[2]:此将领[武]+3。我方回合结束后,将此将领放入我方阵亡区。

解说:发动特效后,此将领的[武]+3。不过,在我方回合结束后(即付“军费”后),此将领还在战场的话,必须放入阵亡区。

注:在发动特效后,如果此将领能在我方回合结束前离开战场,则不须放入阵亡区。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.