Home arrow Ren Yi Zhi Shi
Ren Yi Zhi Shi Print
 

                 仁义之师 (R)

                                        Ren Yi Zhi Shi                                   

 

    

每1名我方将领[武]+1。

解说:发动后所有战场上的我方将领(不受势力限制)[武]+1。此卡的效果只维持到我方玩家回合结束前。

注1:发动此卡后才招募入战场的我方将领将不会有[武]+1的效果。

注2:同时使用2张《仁义之师》卡的话,效果是可以重叠的。即是:[武]+1再+1=[武]+2。使用3张则是[武]+3,以此类推。

 

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.