Home arrow Jia Mi Ling Tui Cheng
Jia Mi Ling Tui Cheng Print
 

                   假密令.退城 (C)

                                        Jia Mi Ling Tui Cheng                                   

 

 

将自城外的1名敌方将领移到敌城内。

解说:指定1名正处于自城外的敌方将领,将此将领移到敌城内,此卡的效果结束。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.