Home arrow Ci Guan
Ci Guan Print
 

                辞官 (R)

                                       Ci Guan                                    

 

    

将战场的1名我方将领放入我方手牌。

解说:指定1名战场上的我方将领,将此将领放回我方玩家手牌,此卡的效果结束。

注:无论被指定的我方将领是否已经攻击或移动,此卡效果仍然有效。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.