Home arrow Xia Hou Dun
Xia Hou Dun Print
 

                 夏侯惇 (C)

                                        Xia Hou Dun                                   

 

    

特点:此将领[战胜]1名敌方将领时,敌方必须选择将其手牌的2张卡放入耗费区。

解说:此将领一旦通过武力对决或使用计略的方式击败1名敌方将领,敌方玩家必须从自己的手牌中选出2张卡放入耗费区。

注1:如果敌方玩家的手牌少过2张,敌方玩家只能将仅有的1张手牌(如有)放入耗费区。

注2:如果此将领使用计略卡将2名敌方将领同时击败,敌方玩家必须选择将4张卡放入耗费区,以此类推。

注3:当敌方将领攻击此将领而被此将领[战胜]时,此将领的特点一样生效。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.