Home arrow Su Gong
Su Gong Print
 

               速攻 (R)

                                        Su Gong                                   

 

我方回合结束前,指定1名已经[攻击]的我方将领。此将领必须再[攻击]1次。

解说:指定1名已经进行攻击后的我方将领,(在我方玩家回合结束之前)再进行多一次攻击。

注:指定的将领只能[攻击],不能[移动]。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.