Home arrow Gong Cheng Che
Gong Cheng Che Print
 

                攻城车 (C)

                                        Gong Cheng Che                                   

 

    

特点:装备此兵种的将领[攻城]时,所[消耗]的敌方资源卡总数+3。

解说:装备此卡的将领直接攻击敌城时,所抽掉的敌方资源卡数目是装备此卡的将领[武]+3。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.