Home arrow Gui Ji Shi Po
Gui Ji Shi Po Print
 

                 诡计识破 (C)

                                       Gui Ji Shi Po                                    

 

    

敌方发动1张[计略]卡后,方可发动。敌方的那张[计略]卡无效。

解说:此卡只能在敌方玩家使用计略卡后发动。发动后,敌方所使用的计略卡效果无效。

注:使用计略卡的敌方将领被我方的《诡计识破》卡无效化后,仍然算作已攻击。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.