Home arrow Zhou Tai
Zhou Tai Print
 

                周泰 (R)

                                       Zhou Tai                                    

 

    

特点:计算自城外的敌方将领总数。此将领在自城外时,此将领[武]+此总数。

解说:此将领必须在自城外时,其特点才会(自动)生效。此将领的特点是其[武]将根据自城外的敌方将领人数而随时更动。例如:当此将领在自城外时而自城外有1名敌方将领,其[武]+1,以此类推。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.