Home arrow Chen Wu
Chen Wu Print
 

                陈武 (C)

                                       Chen Wu                                    

 

    

特效[1]:此将领在自城外时,此将领[武]+2。

解说:此将领必须在自城外时方可发动。发动后,此将领[武]+2。此特效只维持到我方玩家回合结束或当此将领离开自城外时。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.