Home arrow Xiu Bu Cheng Qiang
Xiu Bu Cheng Qiang Print
 

                修补城墙 (C)

                                        Xiu Bu Cheng Qiang                                   

 

    

将耗费区底层的10张卡放回资源区的底层。然后将此卡从游戏中去除。

解说:发动后,从我方耗费区底层数10张卡放入我方资源区。然后将《修补城墙》卡从游戏中除去。

注:如果我方耗费区只有9张卡,我方玩家是可以将发动《修补城墙》卡的那1张耗费卡放入我方资源区的。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.