Home arrow Gong Jian Shou Tu Xi
Gong Jian Shou Tu Xi Print
 

                弓箭手突袭 (R)

                                        Gong Jian Shou Tu Xi                                   

 

    

指定自城外的1名敌方将领。如果敌方将领[武]低于自城内任何将领[武],将此敌方将领放入阵亡区。

解说:发动后,指定1名自城外的敌方将领。然后确认自城内最高[武]的我方将领。如果此将领的[武]高过所指定的敌方将领,将指定的敌方将领放入敌方阵亡区。

注1:此卡不是计略卡。因此,所确认的最高[武]的我方将领并不算已进行攻击。

注2:由于不是将领进行攻击,因此发动此卡时,敌方玩家不能使用《对策》卡。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.