Home arrow Jing Rui Fang Wei Dui
Jing Rui Fang Wei Dui Print
 

                精锐防卫队 (R)

                                       Jing Rui Fang Wei Dui                                    

 

    

特点:装备此兵种的将领在自城外时,此将领[武]+2。

解说:装备后的将领位于自城外时,[武]+2。

注1:当装备此兵种的将领不在自城外时,此卡的效果就“无效”。然而,一旦此将领移到自城外,此卡的效果将重新生效。

注2:此卡的效果(即自城外时的效果)将持续到此将领离开战场或是兵种卡被去除。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.